Oświadczenie o własności pojazdu

OŚWIADCZENIE O WŁASNOŚCI POJAZDU. Ja niżej podpisany / a ………………………………………………………………………….. legitymujący / a się dowodem osobistym, seria …………….………., nr …OŚWIADCZENIE O WŁASNOŚCI POJAZDU. Ja niżej podpisany/a ………………………………………………………… leg. się dow. Oświadczam , iż jestem właścicielem pojazdu marki : …OŚWIADCZENIE O PRZENIESIENIU WŁASNOŚCI POJAZDU UBEZPIECZONEGO W TUZ TUW. W ZAKRESIE OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ. Dotyczy:.Dowód własności pojazdu (dowodem własności jest w szczególności jeden z następujących. Dowód rejestracyjny pojazdu lub oświadczenie złożone pod rygorem. własnoręczne oświadczenie byłego właściciela potwierdzajace, że taka umowa miała miejsce. Warunkiem uznania prze organ dokuemntu jest oczywiście jego.