Wniosek o ustanowienie kuratora wzór

WNIOSEK O USTANOWIENIE KURATORA MAŁOLETNIEMU. (ubezwłasnowolnionemu) w celu reprezentowania jego interesów w sprawie o ……………. Wnoszę o: ustanowienie. WZÓR. Rzeszów, dnia…………………… Sąd Okręgowy w Rzeszowie. Wydział I Cywilny sygn. akt. 143 i 144 k.p.c. wnoszę o ustanowienie kuratora dla nieznanego.Wniosek o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego. Ustanowienie dla nieznanej z miejsca pobytu uczestnika.WNIOSEK O USTANOWIENIE KURATORA. DLA POZWANEGO NIEZNANEGO Z MIEJSCA POBYTU. Na podstawie art. 143 i 144 k. p. c. składam wniosek o ustanowienie kuratora.(imię i nazwisko). WNIOSEK o ustanowienie kuratora dla osoby niepełnosprawnej. Wnoszę o ustanowienie kuratora dla osoby niepełnosprawnej.